atq共1篇
Linux at命令:在一个指定的时间执行一个指定任务-不念博客

Linux at命令:在一个指定的时间执行一个指定任务

Linux at命令:安排命令在特定时间运行一次,检查或删除作业:at、batch、atq、atrm Syntax at [-V] [-q queue] [-f file] [-mldbv] TIME # Execute commands at a specified time. at [-V] [-q ...
不念的头像-不念博客不念2年前
0436131